50-NĂM-THỰC-HIỆN-DI-CHỤC-HCM

Nội dung cuốn sách bao gồm:
1.Tiểu sử tóm tắt chủ tịch hồ chí minh;
2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh;
3. Thông báo của bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của chủ tịch hồ chí minh;
4. Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch hồ chí minh
5. Chủ tịch hồ chí minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử;
6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc;
7. Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh;
8. Mỗi ngày một lời dạy của bác;
9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh.