Nội dung cuốn sách bao gồm:
– PHẦN THỨ I: Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017
– PHẦN THỨ II: Sự tham gia tố tụng hình sự của bị hại là người dưới 18 tuổi
-PHẦN THỨ III: Các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật hình sự
-PHẦN THỨ IV: Các quy định về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi
-PHẦN THỨ IV: Các quy định về phòng xử án và quy chế tổ chức phiên tòa