Product Tag - BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THONG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8  KHÓA XIV VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN