Product Tag - BỔ SUNG) ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2020 (Theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019)