Product Tag - Bổ Sung Năm 2017) của tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ - TS. Đỗ Đức Hồng Hà.