Product Tag - bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính