Product Tag - BỔ SUNG (THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIV) VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ