Product Tag - Chỉ dẫn áp dụng LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH Nghị định số  148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020