Product Tag - HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN HÀNG HÓA DỊCH VỤ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHHIỆP