Product Tag - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Theo thông tư số: 19/2020/TT-BTC Ngày 31- 03-2020)