Product Tag - KHÓA XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019) VÀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÒNG