Product Tag - LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG – LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG