Product Tag - Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật thương mại Việt Nam (Sách chuyên khảo)