Product Tag - Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty (Sách chuyên khảo)