Product Tag - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(theo Nghị định số: 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021)