Product Tag - TẠM GIAM (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018