-2%

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Bộ 7 tập )

2.917.000 2.850.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện – là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu to lớn, vĩ đại mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là những minh chứng rõ nét khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Lịch sử vẻ vang của Đảng là sự kết tinh của quá trình phấn đấu, hy sinh kiên cường, bền bỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, “ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sinh động những giá trị sáng tạo lý luận và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng; phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Lịch sử Đảng ta là “cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Phản ánh trung thực, khách quan, chính xác lịch sử Đảng cả về lý luận và thực tiễn được Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng. Việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và mục tiêu xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái và luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, bóp méo lịch sử Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Tư duy lý luận, nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn.
Bộ sách “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” do Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành
Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022), 60 năm Ngày thành lập ngành Lịch sử Đảng (24/01/1962 – 24/01/2022), Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1 (1930 – 9/1945).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 2 (9/1945 – 7/1954).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 3 (8/1954 – 1964).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 4 (1965 – 4/1975).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 5 (5/1975 – 11/1986).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 6 (12/1986 – 2000).

– Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 7 (2001 – 2010).

Bộ sách đã kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, đồng thời tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng. Những sự kiện được trình bày trong bộ sách dựa trên cơ sở những văn kiện cơ bản của Đảng, những sự kiện phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, bắt đầu từ khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… đến năm 2010. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban Biên soạn bộ sách đã quán triệt nguyên tắc khoa học, phản ánh chính xác, trung thực các sự kiện lịch sử. Trong mỗi tập sách, căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Ban Biên soạn đã lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để làm rõ quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc trình bày khái quát Hội nghị thành lập Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, hướng dẫn, điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng qua các khóa. Cùng với những sự kiện phản ánh Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, bộ sách đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã giành được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”; nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội được ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền được bảo đảm; vị thế và uy tín đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những sự kiện trong lịch sử Đảng, nắm vững quá trình lãnh đạo, vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy, củng cố niềm tin của mỗi người dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu và nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Ánh Hồng – Thu Mai

Sách – Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Trọn Bộ 7 Tập)

Tác giả Viện Lịch sử Đảng; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật

Đơn vị phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia – Sự Thật

Ngày xuất bản 12-2021

Số trang 4614,Kích thước 16 x 24 cm,Loại bìa Bìa mềm, giá 7 tập 2.917.000đ

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184 – 0917101389

Email: [email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!