HỆ THỐNG, MỤC LỤC, NGÂN SÁCH, NHÀ NƯỚC, CHỈ DẪN, ÁP DỤNG, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU, MUA SẮM, THANH TOÁN, CÁC KHOẢN, CHI THƯỜNG XUYÊN, TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 2022

-20%

HỆ THỐNG, MỤC LỤC, NGÂN SÁCH, NHÀ NƯỚC, CHỈ DẪN, ÁP DỤNG, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU, MUA SẮM, THANH TOÁN, CÁC KHOẢN, CHI THƯỜNG XUYÊN, TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 2022

1.095.000 875.000

còn 200 hàng

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)
 • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

COMBO 3 TẬP: 1.095.000đ

Mục lục ngân sách Nhà nước (MLNSNN) là quy định có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, hạch toán kế toán tại Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Để phù hợp việc xác nhập các các cơ quan, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều, trong đó quy định cụ thể đối với một số mã Chương, mã Khoản, mã Mục, Tiểu mục quy định tại các Phụ lục I, II và III, IV…

Bên cạnh đó, việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cũng rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm cũng như phát huy được vai trò của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

Để giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu MLNSNN mới; áp dụng đúng các quy định về các khoản chi, tránh thất thoát nguồn ngân sách… Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHỈ DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI TIÊU MUA SẮM, THANH TOÁN

CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. HỆ THỐNG MỤC LỤC  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC     ;

Phần thứ hai. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG;

Phần thứ ba. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG;

Phần thứ tư. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THEO TIỀN LƯƠNG;

Phần thứ năm. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI KINH PHÍ GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG, ĐẤU THẦU KINH PHÍ GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG, ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN;

Phần thứ sáu. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC  VÀ CÁC KHOẢN CHI THEO HÌNH THỨC LỆNH CHI TIỀN;

Phần thứ bảy. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP;

Phần thứ tám. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;

Phần thứ chín. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM;

Phần thứ mười. KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM;

Phần thứ mười một. KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI TIẾP KHÁCH, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, CÔNG TÁC PHÍ.

Sách dày 400 trang, khổ 19×27 Giá bìa 395.000

chế dộ kế toan hành chính sự nghiệp 107

Để theo kịp với tình hình kinh tế hiên nay và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng trong cả nước từ ngày 01/01/2018.

Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ- BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ- BTC.

Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan quản lý và đông đảobạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu cũng như triển khai thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ KẾTOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

(Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)”

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 1. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 2. Phụ lục 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc
 3. Phụ lục 02: Hệ thống tài khảon kế toán
 4. Phụ lục 03: Hế thống kế toán
 5. Phụ lục 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
 6. Hệ thống sơ đồ kế toán
 7. Một số ví dụ minh họa
 8. Hế thống chứng từ kế toán hướng dẫn

Cuốn sách Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp, xuất bản lần này ngoài việc giới thiệu đầy đủ nội dung của Thông tư 107/2017/TT-BTC còn được bổ sung, Hệ thống sơ đồ kế toán và một số ví dụ minh họa nhằm cụ thể hóa các quy định của Thông tư 107/2017/TT- BTC trong việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế.

Sách có độ dầy 646 trang, khổ 20 x 27cm, Giá 350,000đ

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán HCSN.

Với việc áp dụng CĐKT theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị HCSN cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp.

Nhằm giúp các bạn đang công tác kế toán tại các đơn vị HCSN cũng như các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán có các tài liệu tham khảo để thực hành Kế toán HCSN theo CĐKT mới, PGS. TS. Võ Văn Nhị – TS. Phạm Ngọc Toàn (ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS. Lê Quang Mẫn (ĐH Tài chính Makerting), ThS. Nguyễn Thị Huyền Trâm (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), ThS. Hồ Xuân Hữu (ĐH Sài Gòn) cùng biên soạn cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC”.

Sách do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần:

Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa)

Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán

Hy vọng cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn có nhu cầu sử dụng.

Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 368 trang, Giá: 350.000đ.

COMBO 3 TẬP: 1.095.000đ

Quý cơ quan đơn vị có nhu cầu mua sách xin vui lòng liên hệ: 02862682184 –  0917101389

Email:[email protected]

Nhà sách chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!